I emnet Internasjonal politikk vil du lære om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Vi dykker ned i noen av de mest spennende og utfordrende problemstillingene i internasjonale relasjoner og tar i bruk en rekke virkemidler for å forstå hvorfor stater handler som de gjør. Målet er å komme dypere inn i teorier om internasjonale relasjoner, global styring og statsstyre slik at vi kan bruke verktøyene de tilbyr oss til å studere noen av de største samarbeidsutfordringene det internasjonale samfunnet står overfor.

SØK NÅ

Emnekode:                     INT1240
Tittel:                               Internasjonal politikk
Type:                                Obligatorisk
Plassering:                      Andre semester
Studiepoeng:                 10 studiepoeng

 

Om emnet

I dette emnet ser vi nærmere på forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner. For å kunne forstå staters motivasjon til å handle som de gjør i det internasjonale systemet, vil emnet først gå dypere inn på relevante teorier som for eksempel realisme, liberalisme og konstruktivisme. Videre vil emnet fokusere på tre hovedtemaer. Først presenteres og analyseres egenskaper ved det internasjonale systemet, der vi vil gå i dybden på enkelte internasjonale organer som er med å forme systemet sammen med stater. Deretter studerer vi globale økonomiske og politiske konflikt- og samarbeidsformer, før vi til slutt tar for oss noen av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor. Til slutt ser vi på hvordan og i hvilken grad fenomen som økonomiske kriser, klimautfordringen og migrasjon representerer en utfordring for internasjonal styring.

Studieprgogram: Kan tas som enkeltemne eller inngå i bachelor i internasjonale studier og årsenhet i internasjonale studier

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Identifisere og diskutere grunntrekk ved det internasjonale systemet, hvordan endring skjer og hvordan stabilitet oppnås.
 • Kjenne til oppbygningen og betydningen av sentrale internasjonale organisasjoner som FN, NATO og EU.
 • Kjenne til og bruke teorier om internasjonal styring
 • Forstå og vurdere hvordan politisk og økonomisk samarbeid former det internasjonale systemet.

Ferdigheter

 • Definere og benytte sentrale begreper innenfor internasjonal politikk.
 • Vurdere betydningen til internasjonale institusjoners rolle i internasjonal politikk, og hvordan organisasjoner påvirker staters atferd.
 • Anvende grunnleggende spillteoretiske modeller til å forstå internasjonal samhandling.
 • Bruke teorier om internasjonale relasjoner til å analysere politiske beslutninger.

Generell kompetanse

 • Anvende og drøfte teoretisk kunnskap om internasjonal politikk.
 • Vurdere analyser om tendensene i internasjonal politikk.
 • Drøfte hvordan fenomen som økonomiske kriser, klimautfordringen og migrasjon innvirker på og utfordrer internasjonalt samarbeid.

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • Muntlig presentasjon (bestått/ikke bestått).

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som til sammen gir én samlet karakter. Studenten må bestå begge for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun én eller begge eksamener.

 • Hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 2500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).
 • 48-timers hjemmeeksamen (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).

 

SØK NÅ