Vold har fulgt menneskeheten fra første stund. Vår fortid, helt fra de eldste kilder, er fylt med vitnesbyrd om bestialske kriger og systematiske massedrap på reelle og innbilte fiender. Folkemord og massevold kan derfor ikke avgrenses til bestemte tidsepoker, kulturer, ideologier eller politiske retninger, selv om erfaring viser at noen er mer utsatte enn andre. Men det 20. århundret, med dets enorme fremskritt i teknologi og avansert samfunnsorganisering, gav nye og ekstreme muligheter til å utføre grusomheter. I dette faget blir du bedre kjent med nettopp folkemord i det 20. århundret, og du får selv muligheten til å fordype deg i ett av disse gjennom et lengre casestudium.

Emnekode:                     INT1230
Tittel:                               Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier
Type:                               Obligatorisk
Plassering:                     Andre semester
Studiepoeng:                10 studiepoeng

 

Om emnet

Folkemord og massevold er et casestudie-basert emne både med hensyn til forelesninger og vurderingsform. I løpet av emnet skal hver student gjennomføre et individuelt casestudium og emnet avsluttes med innleveringen av en 3000-4000 ords caseoppgave. I caseoppgaven skal studenten vise at hun/han kan anvende teori og annen generell konflikt- og metodekunnskap fra tidligere emner til å analysere et selvvalgt folkemord fra det 20. århundret. Forelesningsrekken gir innsikt i tematikken massevold og folkemord, og viser til en rekke utvalgte landcaser. Emnet representerer slik sett fagtradisjonen områdestudier. I tillegg til at forelesningene gir kunnskap om viktige enkeltkonflikter vil hver forelesning være direkte praktisk relevant for vurderingskravet (den individuelle caseoppgaven) ved at de fungerer som eksempler på hvordan et casestudium kan gjennomføres og hvilke andre utgangspunkt man kan ta for å analysere en konflikt eller et folkemord.


Læringsutbytte

Kunnskap

 • Tilegne seg empirisk kunnskap og forståelse for politiske, sosiale og økonomiske utfordringer i utvalgte konfliktområder.
 • Kjenne til grunnleggende konflikthistorie i de aktuelle regionene.
 • Redegjøre for hovedlinjer og potensielle årsaker til voldelig konflikt i egenvalgt studie.

Ferdigheter

 • Vurdere fellestrekk og ulikheter ved de ulike casene som presenteres i emnet.
 • Utvikle og anvende analytiske ferdigheter i det individuelle kasusstudiet.
 • Samle inn og presentere relevant data for kasusstudiet.
 • Beskrive og analysere konflikter ved bruk av fagterminologi.
 • Produsere en områderapport med sentrale data fra en konfliktsone.

Generell kompetanse

 • Utvikle en generell forståelse for analysemetoder som brukes av konflikter.
 • Utvikle en generell forståelse for bakgrunn og dynamikk for utvalgte, sentrale konflikter i verden.

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • Disposisjon/litteraturliste (bestått/ikke bestått).
 • Presentasjon av pensumartikkel (bestått/ikke bestått).
 • Skrivekurs (bestått/ikke bestått).

Eksamen

Dette emnet har én eksamen som utgjør hele karakteren for emnet.

 • Hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang 3000-4000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).

 

* Emnets tittel ble endret i juni 2018. Tittel gjeldende frem til endring var Regioner i konflikt.