Bak enhver form for studier og forskning ligger ulike metodiske tilnærminger. Det er derfor viktig å forstå hva ulike forskningsmetoder sier og hvordan vi kan bruke dem. Dette emnet introduserer grunnleggende elementer i samfunnsvitenskapelig forskning, herunder trinnene i en undersøkelsesprosess, likheter og forskjeller mellom kvalitativ og kvantitativ forskning, innføring i å analysere data, kritisk drøfte datas pålitelighet og tolkning av data. Emnet vil også se på hvordan man på en god måte kan kommunisere og formidle forskning.

Om emnet

Emnet gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Emnet har som formål å gi studenten kunnskap og forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og utvikles. Emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt gjennomgår grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative og kvantitative metoder.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kjenne til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen kvantitativ og kvalitativ forskning.
 • Tilegne seg kunnskap om sentrale elementer i forskningsprosessen.

Ferdigheter

 • Planlegge et forskningsprosjekt og reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt.
 • Identifisere sentrale metodiske elementer i vitenskapelige artikler.
 • Tolke og anvende grunnleggende statistikk.

Generell kompetanse

 • Utvikler en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap.
 • Arbeide selvstendig, organisere og planlegge eget forskningsarbeid.

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • Nettkurs (bestått/ikke bestått).
 • Prosjektbeskrivelse (bestått/ikke bestått).
 • Fremlegging av prosjektbeskrivelse (bestått/ikke bestått).

 

Eksamen

 • 4-timers netteksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).