Bak enhver form for studier og forskning ligger ulike metodiske tilnærminger. Det er derfor viktig å forstå hva ulike forskningsmetoder sier og hvordan vi kan bruke dem. Dette emnet introduserer grunnleggende elementer i samfunnsvitenskapelig forskning, herunder trinnene i en undersøkelsesprosess, likheter og forskjeller mellom kvalitativ og kvantitativ forskning, innføring i å analysere data, kritisk drøfte datas pålitelighet og tolkning av data. Emnet vil også se på hvordan man på en god måte kan kommunisere og formidle forskning.

Om emnet

Emnet gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Emnet har som formål å gi studenten kunnskap og forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og utvikles. Emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt gjennomgår grunnbegreper knyttet til eksperimentelle undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative metoder.


Læringsutbytte

Studenten skal kunne…

Kunnskaper

 • Kjenne til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen kvantitativ og kvalitativ forskning.
 • Har kunnskap om sentrale elementer i forskningsprosessen.
 • Har kunnskap om skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning.

Ferdigheter

 • Kan planlegge et forskningsprosjekt og reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt.
 • Identifisere sentrale metodiske elementer i vitenskapelige artikler.
 • Kan reflektere og justere egen faglig utøvelse etter tilbakemelding på egen prosjektbeskrivelse.

Generell kompetanse

 • Utvikler en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap.
 • Arbeider selvstendig, organiserer og planlegger eget arbeid med en prosjektbeskrivelse innenfor gitte frister.

 

Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Nettkurs (bestått/ikke bestått)
 • Prosjektbeskrivelse (bestått/ikke bestått)
 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet.

Eksamen:

 • 4-timers eksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F) 
Forskningsmetode kan forstås som et redskap, et middel hvor målet er sikker og holdbar kunnskap.
Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor
forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale
metodeproblemer. Hensikten er å gi et innblikk i hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og
utvikles. Emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design,
Freds- og konfliktstudier
Side 13 av 32
observasjoner, databehandling og fortolkning) samt gjennomgår grunnbegreper knyttet til
eksperimentelle undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative metoder.
Læringsutbytte
Studenten skal kunne…
 vise kunnskap om sentrale elementer i forskningsprosessen,
 vise kunnskap om viktige begreper og prinsipper innen forskningsmetodikk,
 identifisere og vise kunnskap om sammenhenger mellom valg av forskningsspørsmål og
forskningsdesign,
 formulere forskningsspørsmål og vise kunnskap om forskjellen mellom teori og hypotese,
 lese vitenskapelige artikler reflektert og kritisk,
 identifisere sentrale metodiske elementer i vitenskapelige artikler,
 vise respekt og forståelse for hvordan ulike forskningsmetoder kan være et middel hvor
målet er sikker kunnskap,
 utvikle en analytisk- kritisk holdning til ulike typer kilder til kunnskap,
 identifisere og vurdere faglige og etiske problemstillinger knyttet til emnet.
Vurderingsform
Nettkurs (bestått/ikke bestått)
4-timers eksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)