Mens noen snakker om en ny kald krig snakker andre om risikoen for tredje verdenskrig. Andre igjen påpeker at vi historisk sett opplever relativt få kriger i dag. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene? Dette emnet tar for seg en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analyserer disse utifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver.

Om emnet

Dette emnet gir en gjennomgående innføring i internasjonal politikk og sikkerhetsstudier. Emnet vil videreutvikle forståelsen av IR-teori, og introdusere viktige historiske caser og aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger. Temaer og diskusjoner som vil bli tatt opp er blant annet: hegemoni, USAs dominerende rolle i å forme verdenssystemet og hvordan denne rollen er i forandring (er vi på vei tilbake til en tid med rivalisering mellom flere stormakter?), atomvåpen (spredning, ikkespredningsavtaler og atomvåpen som avskrekkingsmiddel), terrorisme, krigene i Afghanistan og Irak (hva har disse krigene å si for internasjonal sikkerhet?) og Kinas vekst. Emnet vil også diskutere fremtidsprospekter for global sikkerhet og forslag til hvordan global sikkerhet kan skapes, opprettholdes og forbedres. Målet med dette emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen sikkerhetsstudier og globale sikkerhetsspørsmål.

 

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne…

Kunnskaper

 • Redegjøre for hovedtrekkene i den globale sikkerhetssituasjonen etter Den kalde krigens slutt.
 • Kjenne til utviklingen av det globale sikkerhetsbildet i et historisk perspektiv.
 • Redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til sikkerhetsstudier.
 • Kjenne til den teoretiske forankringen (International Relations) for sikkerhetsstudier i rammen av freds- og konfliktstudier.
 • Forstå globale trender innen internasjonal sikkerhetspolitikk.

Ferdigheter

 • Vurdere og analysere ulike aktørers/instansers rolle med hensyn til internasjonal sikkerhet.
 • Kritisk analysere og evaluere forskningsfunn innen sikkerhetsstudier.
 • Vurdere og kritisk analysere hvordan de store/mektige landenes (USA og Kina med flere) politikk innvirker på den globale sikkerhetssituasjonen.
 • Analysere internasjonal politisk dynamikk mellom store og små aktører.
 • Presentere og drøfte sentrale faglige temaer.

Generell kunnskap

 • Utvikle en dypere forståelse for stormaktspolitikk og hvordan dette preger verden.
 • Utvikle en dypere forståelse for begrepet ”sikkerhet”.

 

 Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Seminardeltakelse (bestått/ikke bestått)

Eksamen:

 • Hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 3500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 • 3-timers netteksamen (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)