I dette emnet vil du som student bli utfordret til å ta en del valg selv, da emnet vurderes ut i fra at større selvvalgt essay. Emnet er kasusbasert, der forelesningene legges opp parvis – først en teoriforelesning, deretter en kasusforelesning. Ved å knytte tematikken opp mot kasusstudier vil du bli sterkere i anvendelse og drøfting av teori, som vil være nyttig for den skriftlige innleveringen i dette emnet samt kommende emner.

Om emnet

I Regioner i konflikt gjøres studenten kjent med grunnleggende historie, bakgrunn og status i utvalgte konfliktområder.  Emnet er kasusbasert, og hver student skal gjennomføre et individuelt studie av et selvvalgt tilfelle. I kasusoppgaven skal studenten vise at han/hun kan anvende teori og generell metodekunnskap til å analysere en konflikt. Forelesningsrekken gir innsikt i en rekke sentrale tema ved bruk av historisk og aktuelt materiale fra et utvalg av konflikter. Videre vil emnet diskutere ulike årsaker til konflikt ved å anvende årsaksforklaringer som for eksempel etnisitet, geografiske og økonomiske faktorer. Emnet trekker slik veksler på fagtradisjonene historie og områdestudier så vel som konfliktårsaksteori. I tillegg til at forelesningene gir kunnskap om viktige enkeltkonflikter vil hver forelesning være direkte praktisk relevant for vurderingskravet (den individuelle kasusoppgaven) ved at de fungerer som eksempler på hvordan et kasusbasert studie kan gjennomføres og hvilke teoretiske og andre utgangspunkt man kan og bør ta for å analysere en konflikt.


Læringsutbytte

Studenten skal kunne…

Kunnskap

 • Tilegne seg empirisk kunnskap og forståelse for politiske, sosiale og økonomiske utfordringer i utvalgte konfliktområder.
 • Kjenne til grunnleggende konflikthistorie i de aktuelle regionene.
 • Redegjøre for hovedlinjer og potensielle årsaker til voldelig konflikt i egenvalgt studie.

Ferdigheter

 • Vurdere fellestrekk og ulikheter ved de ulike casene som presenteres i emnet.
 • Utvikle og anvende analytiske ferdigheter i det individuelle kasusstudiet.
 • Samle inn og presentere relevant data for kasusstudiet.
 • Beskrive og analysere konflikter ved bruk av fagterminologi.
 • Produsere en områderapport med sentrale data fra en konfliktsone.

Generell kompetanse

 • Utvikle en generell forståelse for analysemetoder som brukes av konflikter.
 • Utvikle en generell forståelse for bakgrunn og dynamikk for utvalgte, sentrale konflikter i verden.

 

Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk seminarundervisning (bestått/ikke bestått)
 • Disposisjon/litteraturliste (bestått/ikke bestått)

Eksamen:

 • Hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang 4000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)