Emnet gir en introduksjon til viktige temaer knyttet til konfliktløsning og fredsbygging, samt konfliktforebygging. I dette emnet vil du bli introdusert til ulike tilnærminger til disse temaene, og det vil blant annet bli diskutert hvordan man kan forebygge utbrudd av voldelige konflikter, hvilke metoder man tradisjonelt har brukt for å løse konflikter, og ikke minst hvilke metoder vi kan bruke for å bygge opp et samfunn og sikre varig fred etter endt konflikt. Viktige begreper og temaer som fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging, humanitær intervensjon og forsoning er noe av det som vil bli diskutert.

Om emnet

Dette emnet vil gir en introduksjon til konfliktløsning og fredsarbeid. Med et geografisk fokus på Tanzania og Øst-Afrika vil emnet fra et kritisk og nyansert ståsted diskutere de mange ulike tiltakene og metoder som benyttes for å håndtere, løse og forebygge konflikter og skape fred i samfunn som har vært rammet av voldelig konflikt. Viktige begreper og temaer er konfliktløsning, konfliktforebygging, fredsbevaring, fredsbygging, humanitær intervensjon og forsoning. Emnet vil også introdusere og diskutere et bredt spekter av fredsaktører, fra høytstående diplomati til grasrotbevegelser, og sivile og militære aktører. Andre interessante temaer som kjønn og fredsarbeid (særlig kvinners rolle i konflikter) og sivil-militær samordning vil også bli gjennomgått og diskutert. Emnet vil også ha en egen forelesning med fokus på Norges rolle i internasjonalt fredsarbeid.

 

Læringsutbytte

Studenten skal kunne…

Kunnskap

 • Kjenne til og redegjøre for utviklingen av fredsarbeid og konfliktløsende mekanismer.
 • Redegjøre for de ulike begrepene som blir brukt innen fagfeltet (fredsbygging, fredsbevaring, fredsskaping, forebyggende diplomati, konfliktløsning m.fl.).
 • Kjenne til og beskrive ulike aktører som arbeider med fredsarbeid og konfliktløsning.
 • Redegjøre for og diskutere hvilken rolle kjønn spiller i konflikter og fredsarbeid.
 • Forstå rollen til det sivile samfunnet i relasjon til fredsbygging.
 • Kjenne til metoder og handling som kan bidra til forsoning mellom partene i en konflikt.

Ferdigheter

 • Analysere og vurdere de ulike mekanismer som benyttes innen konflikthåndtering og konfliktløsning.
 • Analysere og vurdere ulike aktørers rolle i fredsarbeid og konfliktløsning.
 • Gjøre rede for og vurdere den relative betydningen av diplomatiske, militære og uformelle kanaler i fredsforhandlinger.
 • Drøfte fordeler og ulemper ved militært-humanitært (sivilt) samarbeid i konfliktsituasjoner.
 • Kritisk evaluere og vurdere det norske bidraget til fredsarbeid og konfliktløsning.

Generell kompetanse

 • Vurdere nytteverdien av og prioritetsforholdet mellom ulike fredsbyggende tiltak.
 • Kritisk drøfte forholdet mellom forsoning og rettsoppgjør som virkemiddel.

 

Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet (bestått/ikke bestått)

Eksamen:

 • Hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 2000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 • 3-timers netteksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)