Emnet gir en introduksjon til viktige temaer knyttet til konfliktløsning og fredsbygging, samt konfliktforebygging. I dette emnet vil du bli introdusert til ulike tilnærminger til disse temaene, og det vil blant annet bli diskutert hvordan man kan forebygge utbrudd av voldelige konflikter, hvilke metoder man tradisjonelt har brukt for å løse konflikter, og ikke minst hvilke metoder vi kan bruke for å bygge opp et samfunn og sikre varig fred etter endt konflikt. Viktige begreper og temaer som fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging, humanitær intervensjon og forsoning er noe av det som vil bli diskutert.

Emnekode:                     FK1210
Tittel:                               Konfliktløsning og fredsarbeid
Type:                               Obligatorisk
Plassering:                     Andre semester
Studiepoeng:                10 studiepoeng

 

Om emnet

Dette emnet vil gi en introduksjon til konfliktløsning og fredsarbeid. Viktige begreper og temaer er konfliktløsning, konfliktforebygging, fredsbevaring, fredsbygging, humanitær intervensjon og forsoning. Emnet vil også introdusere og diskutere et bredt spekter av fredsaktører, fra høytstående diplomati til grasrotbevegelser, og sivile og militære aktører. Andre interessante temaer som kjønn og fredsarbeid (særlig kvinners rolle i konflikter) og sivil-militær samordning vil også bli gjennomgått og diskutert. Emnet vil også ha en egen forelesning med fokus på Norges rolle i internasjonalt fredsarbeid.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kjenne til og redegjøre for utviklingen av fredsarbeid og konfliktløsende mekanismer.
 • Redegjøre for de ulike begrepene som blir brukt innen fagfeltet (fredsbygging, fredsbevaring, fredsskaping, forebyggende diplomati, konfliktløsning m.fl.).
 • Kjenne til og beskrive ulike aktører som arbeider med fredsarbeid og konfliktløsning.
 • Redegjøre for og diskutere hvilken rolle kjønn spiller i konflikter og fredsarbeid.
 • Forstå rollen til det sivile samfunnet i relasjon til fredsbygging.
 • Kjenne til metoder og handling som kan bidra til forsoning mellom partene i en konflikt.

Ferdigheter

 • Analysere og vurdere de ulike mekanismer som benyttes innen konflikthåndtering og konfliktløsning.
 • Analysere og vurdere ulike aktørers rolle i fredsarbeid og konfliktløsning.
 • Gjøre rede for og vurdere den relative betydningen av diplomatiske, militære og uformelle kanaler i fredsforhandlinger.
 • Drøfte fordeler og ulemper ved militært-humanitært (sivilt) samarbeid i konfliktsituasjoner.
 • Kritisk evaluere og vurdere det norske bidraget til fredsarbeid og konfliktløsning.

Generell kompetanse

 • Vurdere nytteverdien av og prioritetsforholdet mellom ulike fredsbyggende tiltak.
 • Kritisk drøfte forholdet mellom forsoning og rettsoppgjør som virkemiddel.

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • Presentasjon (bestått/ikke bestått).

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir én samlet karakter. Du må bestå begge for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun én eller begge eksamener.

 • Hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 2000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).
 • 3-timers netteksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).

 

* Emnets tittel ble endret i juni 2018. Tittel gjeldende frem til endring var Konfliktløsning, fredsbygging og konfliktforebygging.