Dette emnet introduserer en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Du vil blant annet lære om dagens konflikttrender, hvorfor væpnede konflikter oppstår, hva som driver konflikter og hvordan man kan gå frem for å analysere konflikter. Emnet gir grunnleggende kunnskaper om et dagsaktuelt fagområde.

Om emnet

Krig og fred er to ytterpunkter som har vært til stedet fra de tidligste tider i menneskets historie, og opp igjennom historien har sivilisasjoner og samfunn måtte forholde seg til og tilpasse seg både voldelige konflikter og kriger så vel som perioder preget av fred og stabilitet. Naturlig nok har disse realitetene fått mennesker til å stille seg spørsmål, filosofere og debattere rundt spørsmål knyttet til krig og fred. Tanker, ideer og teorier som ble utviklet for flere hundre år siden er faktisk også med på å sette sitt preg på debatter knyttet til disse spørsmålene i dag; slik som Immanuel Kants tenkning rundt demokrati og fred. Men til tross for at individuelle tenkere har anerkjent viktigheten av fred, politisk stabilitet og menneskerettigheter i flere hundre år var det ikke før på midten av det tjuende århundre at fredsstudier og fredsforskning ble etablert og utviklet som en egen akademisk disiplin. Fra 1950- og 1960-tallet og frem til i dag har denne faglige disiplinen opplevd stor fremgang og utvikling, og man finner i dag et utall akademiske- og forskningsinstitusjoner verden over som spesialiserer seg på fred- og konfliktrelaterte problemstillinger. Dette emnet vil bl.a. gjøre studentene kjent med den historiske fremveksten og utviklingen av freds- og konfliktforskning.

En av mange viktige problemstillinger innen freds- og konfliktstudier er hvordan vi forstår sentrale begreper som krig, konflikt, vold og fred. Med en utvidet begrepsforståelse som utgangspunkt vil dette emnet ta for seg en rekke spennende og viktige utviklingstrekk, teorier, tilnærminger og temaer. Emnet vil se til historiske og politiske så vel som filosofiske tilnærminger og perspektiver i diskusjonen av disse begrepene og teoriene. Videre vil emnet redegjøre for ulike typer konflikter og diskutere årsaksforhold. Hva er det som skaper voldelig konflikt og krig, og hvorfor er det slik at noen konflikter utvikler seg til bruk av vold og krigføring? Ulike diskurser og teorier som tar for seg konfliktårsaker og konfliktdynamikk vil være en sentral del av dette emnet.

 

Læringsutbytte

Studenten skal kunne…

Kunnskap

 • Ha kunnskap om og kunne redegjøre for konfliktårsaker.
 • Kjenne til, redegjøre for og diskutere sentrale begreper innen freds- og konfliktstudier.
 • Redegjøre for ulike typer konflikter og hva som kjennetegner dem, både i et historisk og et samtidsperspektiv

Ferdigheter

 • Analysere og evaluere årsaksforhold knyttet til voldelige konflikter.
 • Vurdere og diskutere på hvilken måte ulike politiske styresett spiller inn på fred og konflikt.
 • Redegjøre for den historiske fremveksten av fredsarbeid og fredsbevegelser.
 • Vurdere betydningen av å studere kjønnsspørsmål i relasjon til fred og konflikt.

Generell kompetanse

 • Ha en grunnleggende forståelse for at parter i en væpnet konflikt har ulike underliggende motiver.
 • Skille mellom underliggende, utløsende og forsterkende årsaker til konflikt.
 • Forstå det internasjonale systemet ut ifra en freds- og konfliktrelatert tilnærming.
 • Identifisere hva som skiller forskning innen dette fagfeltet fra annen samfunnsvitenskapelig forskning.

Vurderingsformer

 Arbeidskrav:

 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet (bestått/ikke bestått)

Eksamen: 

 • Hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 2000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 • 3-timers netteksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)