Emnet gir studenten mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift som har sitt virke innen fagrelevant arbeid.

Innhold

Internship er et emne som gir studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være rådgivning, individuell veiledning, gruppeveiledning, opplysningsarbeid og/eller undervisning. I løpet av praksisperioden skal studenten utføre arbeidsoppgaver som kan relateres til temaområdet ernæring. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gir gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet, samt gir studenten mulighet til å anvende teoretiske kunnskaper og faglige ferdigheter.


Læringsutbytte

 

Kunnskap

 • Har kunnskap om sammenhenger mellom, og forskjellen på, teori og praksis innenfor fagfeltet
 • Kjenner til institusjonen/organisasjonen/bedriftens kjerneområder, arbeidsområder og arbeidsmetoder og daglige virke

Ferdigheter

 • Kan anvende og bygge videre på faglig kunnskap innen forebyggende og helsefremmende arbeid relatert til og ernæring
 • Kan anvende teoretiske og faglige kunnskaper i yrkessammenheng til å treffe begrunnede valg i praksis

Generell kompetanse

 • Har innsikt i hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer kan forme arbeidshverdagen
 • Kan samarbeide tverrfaglig med andre innenfor ulike tiltak knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Kjenner til betydningen av nettverksbygging og karriereutvikling

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats. I løpet av emnet skal studenten arbeide minimum 180 arbeidstimer på praksisplassen.

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent plan for internship
 • Minimum 80 % (tilsvarende 144 arbeidstimer) tilstedeværelse på praksisplassen i løpet av praksisperioden
 • Gjennomføring av oppfølgingssamtale med en gitt kontaktperson fra Bjørknes Høyskole
 • Arbeidsattest fra arbeidsgiver som bekrefter arbeidsoppgaver og arbeidsmengde

 

Vurderingsform

 • Avsluttende skriftlig rapport på 1500 ord avholdes hvert trimester og vurderes til bestått/ikke bestått.

 

Opptaks- og adgangsregulering

Bestått minimum 120 studiepoeng i bachelorgraden i ernæring. Dersom studenten har fått godkjent innpasninger til graden, inkluderes disse i de 120 studiepoengene. Studenten skal levere en plan for praksisplassen som skal godkjennes av emneansvarlig før studenten starter. Tilbys samtlige trimestre og det er ingen stedlig undervisning i emnet.