Emnet undervises i Tanzania og avholdes en gang årlig. Temaene i dette emnet er blant annet globale ernæringsutfordringer med Tanzania som eksempel, vurdering av ernæringsstatus og antropometriske målinger, og implementering av ernæringsrettede tiltak på individ- og gruppenivå.

Tilbake til bachelor i ernæring

Tilbys kun som stedlig undervisning i Tanzania i 2. trimester, men er mulig å ta både for nettstudenter og stedlige studenter. Gjennomføring av emnet forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte.

Læringsutbytte for global ernæring

 

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om ernæringssituasjonen globalt, regionalt (Afrika sør for Sahara), nasjonalt (Tanzania) og lokalt (Tanga-området)
 • Har kunnskap om sentrale, globale mål og strategier relevant for mat og ernæring, og hvordan disse påvirker ernæringsarbeidet nasjonalt og globalt
 • Har kunnskap om hvordan ulike aspekter knyttet til mat- og ernæringssikkerhet henger sammen med hverandre
 • Kjenner til sentrale ernæringsaktører på globalt og nasjonalt nivå
 • Har kunnskap om hvordan «retten til mat og ernæring» er definert
 • Kjenner til begrepet «de 1000 dagene» og kan gjengi anbefalinger om småbarnsernæring, samt kjenner til regelverk for markedsføring av morsmelkerstatning
 • Kjenner til hensiktsmessige strategier og tiltak med tanke på å bedre ernæringssituasjonen i et land som Tanzania og kan diskutere disse i lys av tidligere erfaringer

 

Ferdigheter

 • Kan anvende en menneskerettighetstilnærming i globalt ernæringsarbeid
 • Kan anvende indikatorer som benyttes til å måle mat- og ernæringssituasjonen på ulike nivåer i befolkninge
 • Kan anvende UNICEFs konseptuelle rammeverk for årsaker til feilernæring,
 • Kan gi råd om amming, bruk av morsmelkerstatning og introduksjon av fast føde (også i kontekst av HIV/AIDS og i krisesituasjoner)
 • Kan anvende WHOs indikatorer for vurdering av kosthold for sped- og småbarn
 • Kan finne, vurdere og henvise til mulige årsaker til under- og/eller feilernæring i den generelle befolkningen gjennom observasjon i feltet, og formidle hensiktsmessige anbefalinger tilpasset den aktuelle målgruppen (mødre, landsbyfamilier e.l.)

 

Generell kompetanse

 • Kan gi råd og veiledning med tanke på å bedre mat- og ernæringssikkerheten på husholdnings- og individnivå, samt samhandle med ressurspersoner (helsepersonell, lærere) i lokalmiljøet rundt implementering av tiltak og kompetansedeling
 • Kan gjennomføre antropometriske målinger på barn etter standardiserte retningslinjer og kunne bruke de til vurdering av ernæringsstatus
 • Kan planlegge og gjennomføre feltarbeid i en fattig landsbysetting, med bruk av kvalitativ og kvantitativ metode til å belyse ernæringssituasjonen
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer rundt vanlige etiske problemstillinger forbundet med gjennomføring av feltarbeid i en fattig landsbysetting

 

Tidsramme

1,5 mnd. fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent gruppepresentasjon fra feltarbeidet på engelsk
 • Skriftlig rapportering av resultater fra feltarbeid på helsestasjon

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

Opptaks- og adgangsregulering: ERN2500 og ERN2600 eller tilsvarende. Bjørknes Høyskoles studenter prioriteres. Ved oversøking til emnet avgjør karakterer og studieprogresjon.

 

 

Tilbake til bachelor i ernæring