Emnet omhandler blant annet globale ernæringsutfordringer, vurdering av ernæringssituasjoner og ernæringsstatus samt ernæring i krisesituasjoner.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Innhold

Emnet undervises i Tanzania og avholdes en gang årlig. Temaene i dette emnet er blant annet globale ernæringsutfordringer med Tanzania som eksempel, vurdering av ernæringssituasjonen, vurdering av ernæringsstatus og antropometriske målinger, ernæring i krisesituasjon, samt implementering av ernæringsrettede tiltak på individ- og gruppenivå.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om ernæringssituasjonen globalt, regionalt (Afrika sør for Sahara), nasjonalt (Tanzania) og lokalt (Tanga-området)
 • Kjenner til tusenårsmålene (MDGs) for utvikling og FNs bærekraftighetsmål (SDGs) og kan beskrive den globale, regionale og nasjonale framgangen for de målene som direkte kan relateres til ernæring/ernæringsstatus
 • Har kunnskap om hvordan de ulike aspekter knyttet til mat- og ernæringssikkerhet henger sammen med hverandre
 • Kjenner til sentrale ernæringsaktører på globalt og nasjonalt nivå, samt kjenner til regelverk og rettigheter som skal sikre matsituasjonen
 • Har kunnskap om hvordan «retten til mat» er definert
 • Kjenner til begrepet «de 1000 dagene» og kan gjengi anbefalinger om småbarnsernæring, samt kjenner til regelverk for markedsføring av morsmelkerstatning
 • Kjenner til hensiktsmessige strategier og tiltak med tanke på å bedre ernæringssituasjonen i et land som Tanzania og kan diskutere disse i lys av tidligere erfaringer

Ferdigheter

 • Kan anvende en menneskerettighetstilnærming i globalt ernæringsarbeid
 • Kan anvende indikatorer som benyttes til å måle mat- og ernæringssituasjonen på ulike nivåer i befolkningen
 • Kan anvende UNICEFs konseptuelle rammeverk for årsaker til under- og feilernæring blant barn, og i praksis kunne bruke dette til å identifisere mulige årsaker, gitt de forhold et barn lever under
 • Kan gi råd om amming, bruk av morsmelkerstatning og introduksjon av fast føde (også i kontekst av HIV/AIDS)
 • Kan anvende WHOs indikatorer for vurdering av spedbarn og småbarnskosthold
 • Kan vurdere ernæringsutfordringene for kriserammede befolkningsgrupper og/eller mennesker på flukt, samt kunne foreslå prioriterte ernæringsrettede tiltak i slike situasjoner
 • Kan finne, vurdere og henvise til mulige årsaker til under- og/eller feilernæring i den generelle befolkningen gjennom observasjon i feltet, og formidle hensiktsmessige anbefalinger tilpasset den aktuelle målgruppen (skoleelever, landsbyfamilier e.l.)

Generell kompetanse

 • Kan gi råd og veiledning med tanke på å bedre mat- og ernæringssikkerheten på husholdnings- og individnivå, samt samhandle med ressurspersoner (helsepersonell, lærere) i lokalmiljøet rundt implementering av tiltak og kompetansedeling
 • Kan gjennomføre antropometriske målinger på barn etter standardiserte retningslinjer og kunne bruke de til vurdering av ernæringsstatus
 • Kan planlegge og gjennomføre feltarbeid i en fattig landsbysetting, med bruk av kvalitativ og kvantitativ metode til å belyse ernæringssituasjonen
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer rundt vanlige etiske problemstillinger forbundet med gjennomføring av feltarbeid i en fattig landsbysetting

 

Tidsramme

1,5 mnd. fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent gruppepresentasjon fra feltarbeidet på engelsk
 • Skriftlig rapportering av resultater fra feltarbeid på helsestasjon

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

MED1100, ERN2100, ERN2300 (kan tas samtidig), ERN2500 (kan tas samtidig) og ERN2600 (kan tas samtidig) eller tilsvarende (for eksterne kreves en bachelorgrad i helsefag). Tilbys kun som stedlig undervisning i Tanzania 2. trimester, men er mulig å ta både for nett- og stedlige studenter. Gjennomføring av emnet forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte og det er en øvre grense på 20 studenter. Ved oversøking til emnet avgjør karakterer og studieprogresjon.

 

 

Tilbake til bachelor i ernæring