Dette emnet innebærer å skrive en selvstendig litteraturoppgave.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Innhold

Dette emnet innebærer å skrive en selvstendig litteraturoppgave (bacheloroppgave). Studenten skal derfor formulere, belyse og besvare en problemstilling knyttet opp mot fagområdet ernæring. Studenten skal kunne utføre objektive søk etter vitenskapelig litteratur som besvarer problemstillingen, og vil etter endt emne således ha vist evne til skriftlig fordypning.


Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om sentrale metoder for datainnsamling innen ernæring
 • Har kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvens av plagiat og fusk i vitenskapelige publikasjoner
 • Har kunnskap om god kildebruk i vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

 • Kan vurdere hva som er vitenskapelig litteratur, og hva som skiller vitenskapelig litteratur fra andre typer publikasjoner og ytringer
 • Kan lage en relevant søkestreng relevant for sin egen oppgave
 • Kan formulere en presis og klar problemstilling
 • Kan finne frem til relevante vitenskapelige publikasjoner ved å anvende og beherske objektive litteratursøk i søkedatabasen PubMed
 • Kan lese, tolke og kritisk vurdere fagrelevante vitenskapelige artikler
 • Kan anvende et presist vitenskapelig språk og relevante faguttrykk
 • Kan reflektere selvstendig over oppgavens innhold, fremgang og kvalitet, og justere dette ved å ta i mot veiledning
 • Kan anvende referanser og kildehenvisning på en enhetlig og korrekt måte

Generell kompetanse

 • Kan planlegge, gjennomføre og skrive en individuell litteraturoppgave (bacheloroppgave) etter en gitt mal, som belyser og besvarer problemstillingen
 • Kan fordype seg i en valgt problemstilling, og dermed formidle sentralt fagstoff
 • Kan vise selvstendig faglig refleksjon

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent litteraturtabell (deloppgave 3)

 

Vurderingsform

Innlevering av bacheloroppgaven som gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

Bestått minimum 120 studiepoeng i bachelorprogrammet i ernæring. All undervisning i dette emnet er nettbasert i den digitale læringsplattformen Qybele, også for stedlige studenter. I tillegg følges den enkelte student opp av veileder.

 

 

Tilbake til bachelor i ernæring