Emnet bygger på alle tidligere emner og gir en praktisk tilnærming til ernæringsfaget. Øvelse i klinisk arbeid med klienter står sentralt.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha oppnådd en helhetlig forståelse for ernæringsfaget med hovedvekt på hvordan helse og livsstilssykdommer påvirkes av kosthold. Studenten skal gjennom klinisk arbeid med klienter/pasienter, ha utviklet ferdigheter i å gi kostveiledning og -oppfølging på individ og gruppenivå.

Spesifisert læringsutbytte

Om matvarekunnskap skal studenten kunne:

 • Gjøre rede for hva som kjennetegner de ulike matvaregruppene med hensyn til innhold av næringsstoffer og ikke-næringsstoffer, samt om variasjon innad i matvaregruppene
 • Gjøre rede for hvilke matvarer som inneholder lite eller mye av et bestemt næringsstoff, og ikke-næringsstoff
 • Gjøre rede for hvilke ingredienser vanlige matvarer og retter i Norge inneholder
 • Kjenne til regler rundt matvaremerking og vanlige merkeordninger
 • Gjøre rede for hvilke bruksområder som gjelder for vanlige matvarer i Norge
 • Estimere energiinnhold i vanlige matvarer og retter
 • Gi råd om matvarevalg på bakgrunn av innhold og bruksområde

 

Om prinsipper i pasientbehandling skal studenten kunne:

 • Gjennomføre en god og profesjonell ernæringskonsultasjon
 • Vise gode kommunikasjonsevner og egnethet i møte med klienter/pasienter
 • Ta opp en god kostanamnese og gi relevante og individuelt tilpassede kost- og livsstilsråd
 • Vurdere ernæringsstatus ved bruk av ulike verktøy
 • Tolke relevante laboratoriedata
 • Beregne og vurdere et kostholds innhold av energi og næringsstoffer
 • Sette opp menyer og kostplaner tilpasset ulike behov
 • Formidle kost og livsstilsråd på en motiverende og pedagogisk måte
 • Skrive gode journalnotater
 • Avgjøre hvilke pasienter en selv kan behandle, og hvilke som bør henvises videre
 • Gi gruppeundervisning/veiledning til utvalgte grupper, inkludert praktisk matlaging
 • Kjenne til befolkningsstrategier i forebyggende helsearbeid, samt eksempler på strukturelle tiltak

 

Om integrert klinisk ernæringsarbeid skal studenten ha:

 • Kunnskap og forståelse for hvordan næringsstoffene omsettes i kroppen, behov og funksjon
 • Grunnleggende kunnskaper og forståelse for sykdomsmekanismer, symptomer og tegn og overordnede behandlingsprinsipper for de vanlige livsstilssykdommene, overvekt, gastrointestinale sykdommer og kreft
 • En overordnet forståelse for hvordan kosthold og ernæring kan påvirke både kroppens normale fysiologi og vanlige sykdomsprosesser
 • Kunnskaper og forståelse for ernæringsoppfølging av pasienter med behov for justeringer i kostholdet for å dekke behovet for mikro- og makronæringsstoffer
 • Kunnskaper og forståelse for ernæringsoppfølging av pasienter med vanlige livsstilssykdommer, overvekt, gastrointestinale sykdommer og kreft
 • Kunnskaper og forståelse for ernæringsoppfølging gjennom ulike faser av livet og til enkelte spesielle grupper i befolkningen
 • Kompetanse til å drive klinisk arbeid med friske i ulike faser av livet og oppfølging og behandling av de pasientgruppene som er vektlagt gjennom studiet
 • God oversikt og forståelse av de norske kostanbefalingene og kunne gi råd til ulike grupper ut i fra anbefalingene

 

Tidsramme

1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Bestått matvarekunnskapstest
 • Godkjent klient/pasientpraksis (samling for nettstudentene)
 • Muntlig presentasjon av gitt tema

 

Vurderingsform

Muntlig eksamen som er todelt (praktisk og teoretisk) som gis bokstavkarakter (A-F). Eksamen avholdes på Bjørknes Høyskole i Oslo ved fysisk oppmøte.

 

Opptaks- og adgangsregulering

Medisin grunnfag og ERN2100, ERN2200, ERN2300, ERN2400, ERN2500, ERN2600, ERN3100, ERN3200 og ERN3300 (kan tas samtidig) eller tilsvarende.

 

Tilbake til bachelor i ernæring