Emner omhandler de store livsstilsykdommene og vektlegger sykdomslære, evidens for sammenhengen mellom kosthold og sykdommene, samt hvordan arbeide med kostveiledning til de ulike gruppene.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Innhold

Emnet omhandler de dominerende livsstilsykdommene og vektlegger sykdomslære, evidens for sammenhengen mellom kosthold og sykdommene, samt hvordan arbeide med kostveiledning rettet mot de ulike gruppene.


Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kan beskrive de vanligste hjerte- og karsykdommene med vekt på forebygging, utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, behandling og prognose
 • Har kunnskap om forebygging, utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, behandling og komplikasjoner ved diabetes type 2
 • Kjenne til vanlig behandling av klienter med diabetes type 1
 • Kjenner til utbredelse, risikofaktorer, behandling og komplikasjoner til overvekt, inkludert fedmekirurgi
 • Kjenne til forebygging, utbredelse, risikofaktorer, definisjon(er), behandling og komplikasjoner ved metabolsk syndrom
 • Beskrive de vanligste kreftsykdommene med vekt på utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, behandling, prognose og komplikasjoner ved kreftsykdommen
 • Kan forklare de mest sentrale biologiske sykdomsmekanismene for diabetes type 1 og 2, hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom, overvekt og kreft
 • Har bred kunnskap om hvilke kostholdsfaktorer og andre livsstilsfaktorer som kan settes i sammenheng med utvikling av livsstilssykdommer og det vitenskapelige grunnlaget for disse sammenhengene
 • Kjenner til det vitenskapelige grunnlaget for kostholds- og livsstiltiltak til klienter med livsstilssykdommer; som diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom, overvekt/fedme- eller økt risiko for disse, samt for å forebygge kreftsykdom
 • Har kunnskap om medikamentell behandling av klienter med diabetes type 1 og 2, metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdommer og overvekt/fedme, samt forventet effekt av behandlingen

Ferdigheter

 • Anvende vitenskapelig basert faglig kunnskap til å gi kostveiledning og livsstilsveiledning til klienter med livsstilssykdommer; som diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom, overvekt/fedme- eller økt risiko for å utvikle disse, samt for å forebygge kreftsykdom
 • Kan beherske relevante faglige verktøy og metoder for å gjøre en risikovurdering av klienten og iverksette tiltak ut ifra gjeldende offentlige retningslinjer
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse i å gi kostveiledning

Generell kompetanse

 • Vurdere hvilke klienter som man selv har kompetanse til å veilede og hvilke man bør oppfordre til å oppsøke lege eller annet helsepersonell

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats.

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Skriftlig innleveringsoppgave «Belyse aktuelt tema vha. vitenskapelig litteratur»
 • Oppgave i praktisk ernæringsarbeid
 • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

ERN 2100, ERN 2300, ERN2400 og ERN 2500 eller tilsvarende kurs (kan tas samtidig).

 

Tilbake til bachelor i ernæring