Tema for emnet er generell kommunikasjon, profesjonell kommunikasjon, psykologi og helsepsykologi, samt lover og retningslinjer i forholdet mellom pasient og behandler.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Innhold

Tema for emnet er generell og profesjonell kommunikasjon, psykologi, samt lover og retningslinjer knyttet til forholdet mellom klient og behandler. Det vil være fokus på sentrale teorier innen fagområdene sosialpsykologi og læringspsykologi, samt psykologiske mekanismer som har betydning for helseadferd og i veiledning for forebyggende og helsefremmende arbeid.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om kommunikasjon, herunder sentrale prinsipper, teknikker og teori som benyttes i veiledning for å oppnå endring av atferd
 • Har kunnskap om gruppedynamikk og hva som kjennetegner veiledning av grupper
 • Har kunnskap om lærings- og sosialpsykologi, herunder sentrale elementer i sosial læringsteori
 • Har kunnskap om sentrale begreper, teorier og strategier knyttet til psykologi og helseadferd, inkludert personlighet, stress, mestring, mestringsstrategier, motivasjon og holdninger
 • Har kunnskap om sentrale elementer knyttet til relasjonen mellom veileder og klient, inkludert psykologiske mekanismer
 • Kjenner til formålet med og hovedinnholdet i lover som regulerer forholdet mellom klient/pasient og behandler

Ferdigheter

 • Kan mestre grunnleggende kommunikasjonsteknikker for å skape en profesjonell arbeidsrelasjon
 • Kan utarbeide og fremføre en presentasjon, samt beherske presentasjonsteknikk
 • Kan gjennomføre en strukturert samtale/kartleggingssamtale med en klient
 • Kan tilpasse og individualisere kostråd
 • Kan føre journal basert på gjeldende retningslinjer i henhold til norsk lovgivning

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over og videreutvikle egen evne til profesjonell kommunikasjon og samarbeid
 • Har forståelse for egen rolle og ansvar som fagperson

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse på obligatorisk undervisning (2 dagers samling for nettstudenter)
 • Godkjent mappeinnlevering (praktisk muntlig og skriftlig kommunikasjon)
 • Godkjent kurs i pasientrettigheter og lover
 • Godkjent kurs i journalføring
 • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (51 timer) med fritekstoppgaver avholdes hvert trimester. Eksamen består av flere fritekstoppgaver/kasusoppgaver. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr opptaksreglementet.

 

Tilbake til bachelor i ernæring