Temaet for dette emnet er kroppens energiomsetning med fokus på generell og organisk kjemi, biokjemiske prinsipper og de mest sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett-, aminosyre- og alkoholstoffskiftet. Emnet gir en praktisk tilnærming til energiomsetningen, og studenten vil blant annet lære å gjøre beregninger av energiforbruk.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Læringsutbytte for biokjemi og energiomsetning

 

Kunnskap

 • Har kunnskap om hva kroppen består av med fokus på kroppssammensetning og energilagre, metoder for å bestemme kroppssammensetning samt styrker og svakheter ved disse metodene
 • Har bred kunnskap om hvilke faktorer som bestemmer kroppens energiomsetning og hvilke metoder som benyttes til å bestemme kroppens energiomsetning, samt kjenne til styrker og svakheter ved de ulike metodene
 • Har kunnskap om sentrale biokjemiske begreper og reguleringsmekanismer i kroppens metabolisme
 • Har grunnleggende kunnskap om generell- og organisk kjemi, inkludert sentrale reaksjonstyper
 • Har kunnskap om enzymers oppbygning og funksjon, deres rolle i biokjemien og prinsipper for regulering av enzymaktivitet
 • Har bred kunnskap om felles metabolske reaksjonsveier som sitronsyresyklusen og elektrontransportkjeden og regulering av disse prosessene
 • Har bred kunnskap om reaksjonsveiene i karbohydratstoffskiftet, som glykolysen, glukoneogenesen, glykogenomsetningen, fruktosemetabolismen og regulering av disse prosessene
 • Kjenner til pentosefosfatveien og metabolismen av galaktose
 • Har bred kunnskap om sentrale reaksjonsveier i lipidstoffskiftet, som betaoksidasjon og de novo lipogenese og regulering av disse prosessene
 • Har kunnskap om ketogenesen, ketolysen, kolesterolsyntesen og regulering av disse prosessene
 • Har bred kunnskap om sentrale reaksjonsveier i aminosyrestoffskiftet, som nedbrytning og syntese av aminosyrer og regulering av disse prosessene
 • Har bred kunnskap om kroppens håndtering av nitrogen, inkludert ureasyklusens rolle og regulering
 • Har kunnskap om hvordan etanol og metanol metaboliseres, samt hvordan etanol påvirker metabolismen av andre næringsstoffe

 

Ferdigheter

 • • Kan beregne BMI, og ut fra dette anvende beregningene til å klassifisere undervekt, normalvekt og overvekt i henhold til BMI-kategorisering definert av WHO
  • Kan beherske estimering av energibehov til individer og grupper etter anerkjente metoder, samt vurdere forhold som bidrar til usikkerhet i estimeringen
  • Kan utføre energiberegninger for katabolisme og anabolisme av næringsstoffene

 

Generell kompetanse

 • Har innsikt i kroppens energiomsetning
 • Har innsikt i hvordan næringsstoffene omsettes i cellene
 • Har innsikt i sentrale reguleringsmekanismer i kroppens metabolisme

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Bestått kjemikurs
 • Godkjent rapport «energikurs»

 

Vurderingsform

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet:

 • Midtveis eksamen: Multiple Choice eksamen på 30 min. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.
 • Avsluttende eksamen: Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge. Eksamen avholdes hvert trimester. Det gir bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

MED1100  eller tilsvarende

 

Tilbake til bachelor i ernæring