Temaet for dette emnet er generell og organisk kjemi, biokjemiske prinsipper, biokjemiske reaksjonsveier i cellene og en praktisk tilnærming til energiomsetning.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Innhold

Temaet for dette emnet er kroppens energiomsetning med fokus på generell og organisk kjemi, biokjemiske prinsipper og de mest sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett-, protein- og alkoholstoffskiftet. Emnet gir en praktisk tilnærming til energiomsetningen, og studenten vil blant annet lære å gjøre beregninger av energiforbruk.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om hva kroppen består av med fokus på kroppssammensetning og energilagre, metoder for å bestemme kroppssammensetning samt styrker og svakheter ved disse metodene
 • Har bred kunnskap om hvilke faktorer som bestemmer kroppens energiomsetning og hvilke metoder som benyttes til å bestemme kroppens energiomsetning, samt kjenne til styrker og svakheter ved de ulike metodene
 • Har kunnskap om sentrale biokjemiske begreper og reguleringsmekanismer i kroppens metabolisme
 • Har kunnskap om enzymers oppbygning og funksjon, deres rolle i biokjemien og prinsipper for regulering av enzymaktivitet
 • Har bred kunnskap om felles metabolske reaksjonsveier som sitronsyresyklusen og elektrontransportkjeden og regulering av disse prosessene
 • Har bred kunnskap om reaksjonsveiene i karbohydratstoffskiftet, som glykolysen, glukoneogenesen, glykogenomsetningen, fruktosemetabolismen og regulering av disse prosessene
 • Kjenner til pentosefosfatveien og metabolismen av galaktose
 • Har bred kunnskap om sentrale reaksjonsveier i lipidstoffskiftet, som betaoksidasjon og de novo lipogenese og regulering av disse prosessene
 • Har kunnskap om ketogenesen, ketolysen, kolesterolsyntesen og regulering av disse prosessene
 • Har bred kunnskap om sentrale reaksjonsveier i aminosyrestoffskiftet, som nedbrytning og syntese av aminosyrer og regulering av disse prosessene
 • Har bred kunnskap om kroppens håndtering av nitrogen, inkludert ureasyklusens rolle og regulering
 • Har kunnskap om hvordan etanol og metanol metaboliseres, samt hvordan etanol påvirker metabolismen av andre næringsstoffer

Ferdigheter

 • Kan beregne BMI, og ut fra dette anvende beregningene til å klassifisere undervekt, normalvekt og overvekt i henhold til BMI-kategorisering definert av WHO
 • Kan beherske estimering av energibehov til individer og grupper etter anerkjente metoder, samt vurdere forhold som bidrar til usikkerhet i estimeringen
 • Kan utføre energiberegninger for katabolisme og anabolisme av næringsstoffene

Generell kompetanse

 • Har innsikt i kroppens energiomsetning
 • Har innsikt i grunnleggende generell og organisk kjemi
 • Har innsikt i hvordan næringsstoffene omsettes i cellene
 • Har innsikt i sentrale reguleringsmekanismer i kroppens metabolisme

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Bestått kjemikurs
 • Godkjent rapport «energikurs»
 • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Eksamen avholdes på skolen. Det gir bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

MED1100 og ERN2100 eller tilsvarende (kan tas samtidig).

 

Tilbake til bachelor i ernæring