Emnet omhandler vitenskapsteori, forskning, statistikk og vitenskapelige publikasjoner knyttet til ernæring. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om statistiske metoder, samt tilegne seg kunnskap i å kunne lese og kritisk vurdere vitenskapelige publikasjoner og forskningsresultater.

Tilbake til bachelor i ernæring

Emnet het tidligere ERN2200 Vitenskap og metode (10 sp)


Læringsutbytte i vitenskap og kostholdsforskning

 

Kunnskap

 • Har kunnskap om vitenskapsteori, inkludert problemstillinger, hypoteser, forskningsetikk og sentrale vitenskapsetiske spørsmål knyttet til forskning innen ernæring
 • Har kunnskap om statistiske tester og metoder, herunder samlings- og spredningsmål, enkle hypotesetester, p-verdi, effektmål, konfidensintervall, parametrisk- og ikke-parametrisk statistikk og normalfordelingskurven
 • Har bred kunnskap om sentrale begreper innen tema relevant forskning, herunder epidemiologisk studiedesign, styrker og svakheter ved disse samt metodiske utfordringer ved slik forskning
 • Har bred kunnskap om metoder som brukes i kostholdsforskning, inkludert ulike kostholdundersøkelsesmetoder
 • Kjenner til ulike typer vitenskapelige publikasjoner, samt relevante verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av disse publikasjonene
 • Kan forklare evidensbegrepet og kjenner til kriterier for å vurdere evidens

 

Ferdigheter

 • Kan lese og kritisk vurdere vitenskapelige artikler
 • Kan reflektere over og vurdere hvilke studiedesign som egner seg ved ulike problemstillinger
 • Kan vurdere hvilke kostholdsundersøkelsesmetoder som egner seg ved ulike studiedesign
 • Kan utføre enkle statistiske beregninger og presentere data med sentralmål, spredningsmål og figurer
 • Kan formulere egne hypoteser og teste disse ved hjelp av enkle statistiske metoder
 • Kan anvende et statistikkprogram (eksempelvis Excel) til å beregne gjennomsnitt, median, konfidensintervall, standardavvik og standardfeil, samt lage diagrammer
 • Kan tolke samt beregne effektmålene relativ risiko og odds ratio
 • Kan finne, vurdere og henvise til vitenskapelige artikler, samt tolke statistiske resultater med utgangspunkt i vitenskapelige artikler

 

Generell kompetanse

 • Har innsikt i styrker og svakheter ved de vanligste metoder for å innhente data om kosthold og ernæring/helse
 • Har innsikt i styrker og svakheter ved forskjellige studiedesign brukt innen epidemiologisk forskning
 • Kjenner til spesielle metodiske utfordringer samt etiske spørsmål knyttet til forskning innen kosthold

 

Tidsramme

1,5 måneders fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent innleveringsoppgave: «statistikk og presentasjon av data»

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester.  Det gir bokstavkarakter (A-F).

 

 

Tilbake til bachelor i ernæring