Emnet omhandler grunnleggende aspekter ved ernæringsfaget. Emnet gir en innføring i blant annet matvarekunnskap, næringsstoffer og energi, næringsstoffanbefalinger, ernæringspolitikk og kostholdsforskning og danner grunnlag for videre påbygning.

Tilbake til bachelor i ernæring

 

Innhold

Emnet omhandler grunnleggende aspekter ved ernæringsfaget. Emnet gir en innføring matvarekunnskap, næringsstoffer og energi, samfunnsernæring, global ernæring og kostholdsforskning og danner grunnlaget for videre påbygning innen ernæringslæren.


Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om sentrale begreper som benyttes i ernæringsfaget
 • Har bred kunnskap om ulike matvaregrupper, merkeordninger av matvarer og regelverk knyttet til disse
 • Har kunnskap om energibegrepet, og kan forklare sentrale prinsipper relatert til kroppens energiomsetning
 • Har kunnskap om de energigivende næringsstoffenes kjemiske oppbygning, inndeling, funksjon, hovedprinsipper i omsetning og kilder i kosten
 • Har kunnskap om sentrale mikronæringsstoffer, herunder funksjoner i kroppen, hovedprinsipper i omsetning og kilder i kosten
 • Har grunnleggende kunnskap om utviklingen av og utfordringer knyttet til kostholdet i Norge, viktige aktører og virkemidler i norsk ernæringspolitikk og kostholdets rolle i utviklingen av livsstilssykdommer
 • Har kunnskap om generelle prinsipper bak næringsstoffanbefalingene og gjeldende nasjonale kost- og næringsstoffanbefalinger til friske voksne
 • Har grunnleggende kunnskap om viktige begreper og utfordringer knyttet til global ernæring, samt ernæringens rolle for utvikling og helse de fem første leveår
 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan matproduksjon og forbruk kan relateres til bærekraftighet
 • Kjenner til generelle forhold rundt tilsetningsstoffer og aromastoffer i mat samt vanlige kilder i kosten
 • Har grunnleggende kunnskap om vanlige vitenskapelige prinsipper og metoder som brukes i kostholdsforskning

Ferdigheter

 • Kan anvende den norske matvaretabellen, og reflektere over hvilke styrker og begrensninger en matvaretabell kan ha
 • Kan anvende metoder for å estimere energiinnhold og vekt av noen vanlige matvarer og porsjoner
 • Kan anvende metoder for å estimere energibehov basert på utregning av RMR og PAL
 • Kan kartlegge og beregne innholdet av næringsstoffer og energi i kostholdet til enkeltpersoner, og dermed vurdere næringsinnhold og matvarevalg opp mot gjeldende anbefalinger
 • Kan anvende standardiserte regler for referering i en vitenskapelig tekst

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre enkle kostholdsundersøkelsesmetoder
 • Har innsikt i sentrale ernæringsutfordringer nasjonalt og globalt, samt omfanget av disse

 

Tidsramme

1,5 mnd fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent oppgave «kostholdsundersøkelser»
 • Godkjent kurs «kost- og energi»
 • Godkjent kurs «referering»
 • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet

 

Vurderingsform

 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert semester. Studenten kan velge om eksamens tas hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).

 

Opptaks- og adgangsregulering

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr. opptaksreglementet.

 

Tilbake til bachelor i ernæring