Hopp til hovedinnhold

DML6050 Endringsledelse

I dette emnet lærer studenten om hvordan man kan planlegge og organisere endrings- og utviklingsarbeid, for eksempel i forbindelse med innføring av ny teknologi.

to kvinner som jobber sammen

Endring er nødvendig for at en organisert virksomhet skal kunne utvikle seg i takt med teknologi og samfunn. Endring kan foregå kontinuerlig og gradvis som følge av læring og utvikling internt i organisasjonen, og som en styrt og planlagt prosess for å nå bestemte mål eller møte store endringer i omgivelsene.

Endringsledelse handler om å gi retning for utviklingen, skape oppslutning om endring og nytenkning og legge til rette for god samhandling i virksomheten.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om interne og eksterne krefter og vilkår som påvirker endring og utvikling på ulike nivå i organisasjoner
   
 • Har kunnskap om sentrale begreper, temaer, teorier, tilnærminger og metoder innen endringsledelse
   
 • Har innsikt i hvordan man kan planlegge og organisere endring, utvikling og innovasjon gjennom å fremme involvering, medarbeiderskap, kreativitet og gode kommunikasjons- og arbeidsprosesser.
   
 • Har kunnskap om ulike metoder og verktøy som kan brukes i endrings- og utviklingsarbeid
   
 • Har innsikt i organisasjonspsykologiske fenomener som påvirker endringsprosesser

Ferdigheter

 • Kan innhente og anvende teori, empiri og informasjon for å vurdere endrings- og utviklingsbehov knyttet til en prosess, gruppe eller virksomhet.
   
 • Kan beskrive ulike faser i en endringsprosess og rollene de ulike aktørene i prosessen kan ha
   
 • Forstår sentrale prinsipper for endringsledelse og kan anvende disse på konkrete case for å planlegge forbedrings- og endringsarbeid.

Generell kompetanse

 • Kan se helhetlig på muligheter og utfordringer ved endring
   
 • Kan reflektere over egen rolle og atferd i ulike gruppesammenhenger
   
 • Kan formidle fagkunnskap og egne vurderinger på en presis og velbegrunnet måte

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering over oppgitt problemstilling med medstudentvurdering

Eksamen
Eksamen i dette emne består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 2,000 ord (+/-10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis en samlet gradert karakter, A – F.