Hopp til hovedinnhold

DML6010 Markedsstrategi og vekst

Emnet Markedsstrategi og vekst omfatter integrering av temaer innen markedsføring, innovasjonsledelse, strategi og økonomi.

postit-board

Eiere og ledelsen av bedrifter stiller oftere og strengere krav til vekst. Vekst i antall kunder, produktportefølje, omsetning, lønnsomhet og andre viktige måltall. Men for å skape vekst, trengs det kapital.

I dette faget skal studentene lære seg hvordan man angriper manglende vekst i bedrifter, samt ulike former for emisjon. Emnet introduserer forskjellige strategier for å sikre markedsvekst, bl.a. fokusere på nye markeder, utvide bransjebegrepet og utvikle produktspekteret, samt introduksjon av begreper som venture capital, crowd funding, investor relations og angel investors. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har solid forståelse for begrepet «markedsvekst»
   
 • Har bred kunnskap om markedsstrategi og sammenheng med relevante fagfelt
   
 • Forstår hvordan markedsstrategier anvendes i praksis, herunder utvikling av markedsplan
   
 • Har kunnskap om hvorfor markedsstrategier mislykkes i forskjellige settinger
   
 • Har kunnskap om begreper brukt for å hente kapital for å skape vekst
   
 • Har kunnskap om hvordan digitalisering har skapt markedsvekst i en rekke bransjer

Ferdigheter

 • Kan identifisere interne og eksterne faktorer som bidrar til å opprettholde markedsvekst
   
 • Kan utvikle markedsstrategier og analysere effekten av markedsstrategier
   
 • Kan rangere forskjellige markedsstrategier ift forventede økonomiske og operasjonelle resultater
   
 • Kan benytte relevante kilder for å synliggjøre muligheter og trusler i et marked
   
 • Kan anvende faglig kunnskap og ferdigheter på praktiske problemstillinger
   
 • Behersker språk og uttrykksformer og kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre med bakgrunn i markedsstrategi
   
 • Generell kompetanse
   
 • Har solid forståelse for hvordan å opprettholde markedsvekst i forskjellige markeder
   
 • Har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til behovet og ønsket om vekststrategier

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Ingen arbeidskrav

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 2,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.