Hopp til hovedinnhold

DML6070 Forskning i praksis

Emnet DML6060 Forskning i praksis handler om, som navnet tilsier, å lære forskningsmetodikk gjennom praksis.

en gruppe mennesker som jobber sammen

Studentene jobber i gruppe, i samarbeid med forskningsleder om å gjennomføre et reelt forskningsprosjekt. Herunder erverver studentene erfaring og kunnskap om alle de sentrale stegene i forskningsprosessen: utvikling av forskningsspørsmål, innsamling av data, analyse, rapportering og formidling. 

Hvert semester settes det opp et gitt antall prosjekter, avhengig av søkertallene, og studentene må melde seg på ett av dem. DML6060 Forskning i praksis bygger videre på ØKAD2110 Metode og statistikk.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om hvordan man som forsker går fra eksisterende teori og empiri til nye forskningsspørsmål 
   
 • Har kunnskap om hvordan man utvikler etterprøvbare hypoteser
   
 • Har kunnskap om hvordan man velger et forskingsdesign i tråd med forskningsspørsmålet
   
 • Har kunnskap om valg av datainnsamlingsmetode 
   
 • Har kunnskap om å analysere data fra forskning innen digital markedsføring og ledelse 
   
 • Har kunnskap om hvordan man rapporterer og formidler forskningsfunn 

Ferdigheter      

 • Har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til datainnsamling og analyse av data innen fagfeltene digital markedsføring og ledelse
   
 • Kan formidle forskningsresultater på en intuitiv og effektiv måte 
   
 • Kan fremstille og rapportere forskningsfunn i tråd med normal praksis innen fagfeltene digital markedsføring og ledelse   

Generell kompetanse

 • Har utviklet en holistisk og praktisk forståelse av forskningsprosessen
   
 • Har utviklet evnen til å samarbeide i et felles prosjekt 
   
 • Har utviklet skriftlig og muntlig formidlingsevne knyttet til kommunikasjon av forskningsresultater

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent presentasjon av bakgrunnslitteratur for forskningsprosjektet 
 • Godkjent arbeidskrav knyttet til datainnsamling og/eller analyse av data 
 • Godkjent presentasjon av forskningsresultatene 

Eksamen
Eksamen består av en individuell skriftlig oppgave, max. 2,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og vurderes til bestått eller ikke bestått. Ved stryk kan det leveres en ny besvarelse til samme oppgave.

Dette emnet er en form for internship hvor studenter kan søke om å være forskningsassistenter på relevante forskningsprosjekter som høyskolens forskere driver med.

Antall plasser vil variere fra semester til semester. Opptaket baserer seg på en helhetlig vurdering. Studentene skal sende inn en skriftlig søknad hvor de redegjør for hvorfor de er en god kandidat til en forskerassistentstilling. De kan også bli kalt inn til intervju.