Hopp til hovedinnhold

ØKAD1130: Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse handler om hvordan organisasjoner fungerer, og om hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter.

Om emnet:

Studenten får en innføring i organisasjonsteori, organisasjonskultur, organisasjonspsykologi, kommunikasjon, målstyring og beslutningsprosesser.

Studenten lærer om hvordan organisasjoner lærer og endrer seg. Emnet danner et grunnlag for flere av emnene som følger videre i studiet, bl.a. Organisasjonspsykologi og HR, Digital transformation management og Prosjektledelse.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om sentrale temaer, teorier og empiri innen organisasjon og ledelse som vitenskapelig fagområde
   
 • Har forståelse av forskjellige organisasjonsstrukturer og hvordan de kan bidra til måloppnåelse
   
 • Har kjennskap til ulike sider ved ledelsesbegrepet og hvordan dette har utviklet seg over tid
   
 • Har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen organisasjonsutvikling

Ferdigheter

 • Forstår verdien av teoretisk kunnskap innen organisasjon og ledelse
   
 • Kan forklare hvordan organisasjoner innhenter og bruker informasjon, administrerer informasjonsflyt og skaper læringskultur
   
 • Kan kartlegge og vurdere bruk av analytiske redskaper innen fagfeltet for å besvare ulike problemstillinger knyttet til organisering og ledelse av grupper og prosesser i organisasjoner.

Generell kompetanse

 • Kan drøfte forutsetninger og antakelser innen organisasjons- og ledelsesteori
   
 • Forstår implikasjoner av endringer og maktstrukturer på en organisasjonskultur og -struktur
   
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette identifisere god praksis

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Godkjent nettbasert kurs 

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 2,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.