Forskningsprosjekter

Kjetil Tronvoll forsker på politisk utvikling, konflikt- og fredsprosesser

Kjetil Tronvoll forsker på politisk utvikling, konflikt- og fredsprosesser

Kjetil har i snaut 30 år forsket på politiske forståelse, konfliktdynamikker, menneskerettigheter og fredsprosser i en afrikansk kontekst. Hans hoved empiriske fokus er Afrikas Horn (Eritrea og Etiopia), samt Øst-Afrika (Zanzibar og Tanzania). Kjetil er ofte brukt som rådgiver av internasjonale aktører (utenriksdepartementer, FN-systemet m.m.) for å levere empirisk forankret policyforskning og rådgivning.

Helga Sanner forsker på revmatisk sykdom hos barn og ungdom

Helga Sanner forsker på revmatisk sykdom hos barn og ungdom

Helga Sanner er utdannet lege og tok sin PhD (2011) ved Universitetet I Oslo. Hun er ansatt på seksjon for revmatologi / Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet. Der jobber hun som seniorforsker og har også ansvar for utvikling av et nasjonalt register innen barnerevmatologiske sykdommer. Hun forsker på ulike aspekter av disse sykdommene og samarbeider med flere faggrupper og spesialiteter på OUS og med nasjonale og internasjonale forskermiljøer. Hun veileder flere PhD kandidater. Ved Bjørknes Høyskole har hun en bistilling som førsteamanuensis.

Einar S. Nordèn forsker på natriuretiske peptider

Einar S. Nordèn forsker på natriuretiske peptider

Einar deltar i en human studie på bruken av BNP for behandling av høyt blodtrykk der man ikke kommer til målet med vanlig medikamentell behandling. Hovedfokuset for forskningen er natriuretiske peptider i behandlingen av kardiovaskulære sykdommer, inkludert høyt blodtrykk og hjertesvikt.

Henrik Syse forsker på internasjonal etikk og politikk

Henrik Syse forsker på internasjonal etikk og politikk

Han er ansatt i en 50 % stilling som seniorforsker (Research Professor) ved Institutt for fredsforskning, i tillegg til at han er Professor II ved Bjørknes Høyskole. Han er også frilans foredrags- og kursholder. Han har publisert bøker om blant annet krigføring, næringslivsetikk, ytringsfrihet, politisk tenkning og forholdet mellom religion, politikk og filosofi.

Tore Pedersen driver eksperimentell forskning

Tore Pedersen driver eksperimentell forskning

Tore benytter i hovedsak eksperimentelle metoder for å fremskaffe relevant og pålitelig empiri om hvordan mennesker tenker, vurderer og handler i ulike situasjoner. Hans forskning bidrar til kunnskap som hjelper både offentlige myndigheter, privat næringsliv og enkeltmennesker til å foreta informerte beslutninger og valg.

Ivar Sjaastad forsker på hjertet

Ivar Sjaastad forsker på hjertet

Sjaastad har siden 1996 forsket på mekanismer for hjertesykdommer, men har deltatt aktivt i forskning på hvordan hjertet kan rammes

Marianne Molin forsker på matvarers effekt på ulike helseutfall

Marianne Molin forsker på matvarers effekt på ulike helseutfall

Marianne Molin forsker hovedsakelig på sjømatens effekt på ulike helseutfall og samarbeider med flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Hennes doktorgradsprosjekt har resultert i flere publiserte artikler. Hun er bi-veileder for doktorgradsstudent ved HiOA og er tilknyttet et FoU-prosjekt i samarbeid med LDH. Hun er også involvert i et prosjekt om ernæringssituasjonen til flyktninger i Algerie der en masterstudent ved NMBU skal analysere drikkevann og ta biologiske prøver for å undersøke innhold av tungmetaller.