Hopp til hovedinnhold
/

Hva betyr anvendt psykologi?

Hvorfor tar man egentlig en utdanning? Det enkle svaret er for å danne seg en kompetanse innen et fagområde som kan benyttes for å få en jobb, og – over tid – bygge en karriere. I overgangen fra utdanning til jobb er det sentralt hvordan man kan overføre teoretisk kompetanse til praktiske ferdigheter, altså hvordan man har evne til å anvende kunnskapen man har lært. I denne bloggteksten skal vi se litt på noen vanlige spørsmål og problemstillinger knyttet til dette «gapet» mellom teori og praksis.

 

Publisert i Aktuelt om psykologi av Høyskolen Lørdag 12. januar, 2019 - 21:36 | sist oppdatert Tirsdag 1. desember, 2020 - 17:55

Utdanning: profesjon og kompetanse
Noen utdanningsløp – som det å utdanne seg til fysioterapeut, tannlege, eller sykepleier – har nokså klare profesjonsløp: Du tar en utdanning for å jobbe i et spesifikt yrke. Det finnes de som tar en slik utdanning og ender opp i andre jobber (forskning, rådgivning, analytiker, m.m.), men generelt blir sykepleierstudenter sykepleiere, tannlegestudenter blir tannleger, og så videre.

Teoretisk og anvendbar kompetanse
I tillegg til de nokså yrkesrettede utdanningene er det også en rekke utdanninger som ikke har et like tydelig karrieremål i andre enden. Disse utdanningene fokuserer i større grad på en teoretisk kompetanse, og man vil som ferdig student ha en anvendbar kompetanse som kan være relevant for mange forskjellige yrker. Psykologi er en slik type utdanning: man blir ikke psykolog med en bachelor eller master i psykologi, men man har en teoretisk kompetanse innen psykologi som kan brukes i en rekke yrker.

Valgfrihet eller usikkerhet?
Dette kan oppleves både som positivt og negativt: På den ene siden har man en utdanning uten et fastsatt yrkesløp, noe som betyr at man har valgfrihet til å velge mellom forskjellige yrker og sektorer. På den andre siden vil denne valgfriheten kunne medføre usikkerhet fordi man ikke har et fast holdepunkt å jobbe mot.

Hvordan å anvende praksis
Det store spørsmålet dette leder opp til er hvordan man som student og fremtidig yrkesaktiv skal fylle dette tomrommet som oppstår mellom teori og praksis. Et steg i riktig retning er å legge opp en teoretisk utdanning som også fokuserer på de anvendbare aspektene ved fagfeltet, som eksempelvis i Bjørknes Høyskoles bachelor i anvendt psykologi.

Fra teoretisk fundament til anvendt psykologi
Det at en utdanning er anvendt betyr at den er rettet mot hvordan å bruke teori i praksis. Vår utdanning er strukturert slik at du første året får et teoretisk fundament bestående av fire emner som tar for seg sentral teori og forskning innen psykologi. Videre gjennom bacheloren blir disse emnene supplert med emner som fokuserer mer på hvordan denne teorien kan anvendes i praksis. Emner som organisasjonspsykologi og konsulterende psykologi fokuserer på hvordan teori kan benyttes på spesifikke arenaer, som i samtaler og intervjuer, eller på en arbeidsplass. I tillegg tilbyr vi valgemner der studenten selv kan spisse utdanningen mot arenaer der psykologisk teori kan brukes i praksis: Psykisk helse i barnehagen og Psykisk helse i skolen er to emner som fokuserer på dette: Hvordan å anvende psykologisk teori om barn og unges psykiske helse og utvikling i kontekst av læringsarenaen. I valgemnet Forskning i praksis kan du til og med jobbe sammen med en av forskerne våre i praksis!

Det at en utdanning er anvendt betyr at den er rettet mot hvordan å bruke teori i praksis.

Å anvende teori på spesifikke arenaer
Disse emnene fokuserer på å anvende teori på spesifikke arenaer. I tillegg til en slik systemforståelse vil det også være relevant med faktisk arbeidserfaring. En ting er å vite hvordan man skal anvende prinsipper i psykologi, en annen ting er å faktisk anvende disse. For å videre fylle hulrommet mellom teori og praksis har vi derfor også lagt det opp slik at du har mulighet til å få deg relevant yrkeserfaring i studietiden. Via internship kan du i studietiden søke om praksisplass på en rekke bedrifter slik at du kan opparbeide deg viktig praktisk yrkeserfaring mens du studerer. Anvendbarhet er viktig, og det å kombinere dette med en relevant arbeidserfaring i studietiden vil kunne gjøre at du tidlig får relevant erfaring og en fot innenfor yrkessektoren du ønsker å jobbe innen.

Hva skal jeg bli? – Karriereveien er ikke alltid tydelig
Som nevnt innledningsvis er det vanskelig å forutse hvor man kommer til å jobbe etter endt utdanning. Dette er kanskje spesielt relevant for bachelorutdanningen i psykologi generelt: De fleste kommer i jobb, men få vet sannsynligvis hvor de kommer å ende opp før endt utdanning.

Tips: Hvordan å strategisk spisse sin kompetanse
Hvordan kan man gå frem for å spesialisere seg mot en jobb mens man studerer?

Første tips er å tenke hvilken type jobb og sektor man ønsker å jobbe innen etter endt utdanning: Det er fint å ha et mål å jobbe seg mot. Dette betyr ikke at du bør vite hvilken spesifikk jobb du ønsker å ha når du er ferdig, men at du gjør deg noen tanker om hvilken type jobb, eller hvilken sektor du kunne tenkt deg å jobbe innenfor.

Andre tips er å forsøke å rette seg mot dette målet. Dette kan du gjøre ved å velge valgemner som er relevant for sektoren. Ønsker du å jobbe med barn, enten i skole eller barnehage, vil det være relevant å velge emner som omhandler anvendbarhet av psykologisk teori i disse arenaene. Ønsker du å jobbe med reklame og produktutvikling, vil kompetanse innen bedømming- og beslutningstaking kunne være relevant.

Tredje tips er å skaffe seg praktisk erfaring. I tråd med andre tips, skaff deg erfaring innen sektoren du ønsker å jobbe i. Dette kan gjøres via internship, via deltidsjobb, eller via frivillig arbeid innen sektoren.

Fjerde tips gjelder når du har funnet yrket eller sektoren du jobber mot: Skriv bacheloroppgave om et relevant tema eller problemstilling for yrkessektoren du ønsker å søke deg til. På den måten får du en god, utdypende forståelse for yrket og tilhørende utfordringer. Om du lurer på hvilke temaer som kan være relevante, kan det også være en mulighet å høre med den potensielle arbeidsgiveren hvilke temaer de mener er særdeles relevante

Moralen er altså at du tenker over hva du ønsker å oppnå med utdanningen din, og så spisser utdanningen din til å passe overens med dette målet

Bruk ressursene på skolen din: rådgivning og veiledning
En utdanning gir kompetanse, men du er i stor grad ansvarlig for å anvende denne kompetansen i praksis. Internship er en verdifull mulighet vi på Bjørknes Høgskole tilbyr der du har mulighet til å få praktisk kompetanse og en fot innenfor arbeidsmarkedet mens du studerer.